کاندیدای مناسب جراحی پروتز چانه کیست؟

به طور کلی افرادی که  سایز و فرم چانه شان با دیگر اعضای صورت شان تناسب ندارد و موجب شده تا از زیبایی چهره شان کاسته شود ، کاندیدای مناسب جراحی پروتز چانه می باشند .

کاندیدای مناسب جراحی پروتز چانه

کدام افراد کانديدای مناسب جراحی پروتز چانه هستند ؟

 • افرادی که تصور می کنند که چانه شان عقب رفته یا کوچک است .
 • افرادی که چانه ی آن ها باریک بوده و تمایل دارند که عرض چانه شان کمی بیشیتر باشد  .
 • متقاضیانی که ارتفاع چانه شان کم است و مایل هستند تا قد عمودی چانه خود را کمی افزایش دهند .
 • افرادی که فاصله ی میان نوک چانه تا گردن شان کمتر از حد نرمال است .
 • بیمارانی که عضله ی چانه آن ها دائماً منقبض می شود .
 • کلیه افرادی که با معضل های فوق الذکر مواجه هستند ، کاندیدای مناسب جراحی پروتز چانه می باشند و با انجام جراحی پروتز چانه می توانند این مشکل ها را بر طرف نموده و با فرم ایده آل چانه دست یابند .

در زمان انجام جراحی پروتز چانه چه تغییری را می توان ایجاد نمود ؟

 • غبغب را می توان مخفی کرد .
 • فرورفتگی عضله ی چانه را کم کرد یا از بین برد .
 • ارتفاع عمودی چانه را افزایش داد.
 • میزان جلو آمدگی چانه را بیشتر می کند .
 • عرض چانه را افزایش می دهد .

با توجه به اینکه عدم تناسب اعضای چهره بر یک دیگر تاثیر دارد ، با انجام جراحی پروتز چانه  تناسب اجزای صورت را ، می توان افزایش داد . ( برای مثال در صورتی که چانه کوچک باشد ، منجر به بزرگ نمایی بینی می گردد . )

بسیاری از افراد عمل جراحی زیبایی بینی را با جراحی پروتز چانه به طور همزمان انجام می دهند که این کار موجب زیباتر شدن چهره انها و رفع نواقص چهره شان می شود.